Arkijohtamisen malli - johtakee.fi

ARKIJOHTAMISEN MALLI

Arkijohtamisen malli auttaa sinua luomaan luotettavaa ja ennakoitavaa johtamista, joka on edellytys henkilöstön sitoutumiseen ja motivoitumiseen.
Arkijohtamisen malli tarjoaa esimiehelle päivittäiset välineet hyvään johtamiseen.

arkijohtamisen malli apunasi päivittäisessä esimiestyössä

Arkijohtamisen malli on syntynyt esimiestyökokemuksen sekä johtamisesta tehtyjen tutkimusten, havaintojen ja keskustelujen pohjalta.
 
Malli tarjoaa tukea päivittäiseen johtamiseen erittelemällä osa-alueet joihin tulisi päivittäin kiinnittää huomiota (yksilö, ryhmä, toiminnot ja osaaminen).
 
Malli tarjoaa tukea myös vuorovaikutuksen rakentamiseen tunneälyn ja tilannetajun kautta. Esimiestyön, johtamisen  ja arkijohtamisen mallin ydin on esimiehen itsetuntemus.

arkijohtamisen malliN OSAT

Esimiehen tulisi tuntea työntekijänsä joilloin hän osaa motivoida, kannustaa, vaatia ja osallistaa yksilölle sopivalla tavalla. Näin voidaan motivoida syvällisemmin ja  saavuttaa parempia tuloksia. 

Ryhmän toimintaa, ilmapiiriä ja kehitystä kannattaa seurata jatkuvasti. Myös ryhmän kohdalla yksilöiden tuntemisesta on apua. Ryhmän muodostavat yksilöt ja heidän vahvuuksiaan hyödyntäen luodaan vahva ja toimiva ryhmä. Tämä vaatii erityistä huomiota esimerkiksi uutta henkilöstöä palkatessa.

Toiminnot liittyvät siihen kuinka työ järjestetään, mitä rutiineja luodaan, miten osallistetaan, miten työtehtävät ja vastuut jaetaan sekä selkeytetään kaikille. Toimintoihin kuuluvat työn ja työvuorojen suunnittelu sekä työntekijöiden työnteon sujuvuuden varmistaminen.

Osaaminen liittyy siihen kuinka työyhteisössä opitaan, miten perehdytetään sekä millainen oppimisen kulttuuri ja ilmapiiri yrityksessä on. Osaamisen yhteydessä voi lisäksi pohtia millaista osaamista tarvitaan ja millaista löytyy jo sisäisesti (hiljainen tieto) ja millaista osaamista tarvitaan ulkopuolelta.

ARKIJOHTAMISEN TYÖKALUT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

Arkijohtamisen työkalut ovat niitä tapoja joilla asioita käsitellään ja hoidetaan päivittäin. Työkaluja on yhdeksän ja niitä hyödynnetään tunneälyn sekä tilannetajun kautta.

Päivittäisessä esimiestyössä on monta osaa ja työkalua joita tulee käyttää. Johtakee-valmennukset antavat kuitenkin käytännönläheiset vinkit, joiden avulla sinäkin pystyt kehittymään arkijohtajana.

ARKIJOHTAMISEN MALLIN AVULLA
VASTAAT JOHTAMISEN HAASTEISIIN