Tietosuojaseloste Johtakee Oy - johtakee.fi

rekisteri- ja
tietosuojaseloste

Yrityksen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 01.07.2019. Viimeisin muutos 01.07.2019

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tea Klinga Johtakee Oy  Y-tunnus 2999981-5

Yhteystiedot: [email protected], 044 981 6036

Rekisteriin liittyvä sivusto: https://www.johtakee.fi

2. Evästeet

Johtakee.fi-sivusto käyttää evästeitä kuten monet muutkin sivustot.
 
Sivustojamme käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön.
 
Google Analytics kerää tietoa kävijöistä (IP-osoitteet  ja sivustokäynnit), mutta ei paljasta kävijää.

Jos olet kirjautunut Facebookin kautta, Facebook tunnistaa sinut kävijänä. 

Facebook-pikseli on sivuilla käytössä. Pikseli on facebookin mainonnan seurantatyökalu joka kerää tietoja vain käyttäjistä, joilla on Facebookin käyttäjätunnus ja jotka ovat antaneet itse Facebookille luvan käyttää evästeitä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille oikein kohdennettua, heitä kiinnostavaa sisältöä ja mainontaa.
Facebookin mainosasetuksia voi muokata Facebookin käyttäjätilin kautta.

Tietoja käytetään sivuston toimintaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen.
 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

–  Henkilö antaa suostumuksensa luovuttaessaan sähköpostiosoitteensa ja liittyessään Johtakee-sisäpiiriin

–  Henkilö ostaa tuotteita tai palveluita Johtakee Oy:lta

–  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito, markkinointi ja sähköpostin lähettäminen

–  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

4. Rekisterin tietosisältö

Johtakee Oy kerää merkittäviä tietoja vain säännönmukaisesti.

Postituslistalle liittyessä tai ilmaisia tuotteita tilatessa Johtakee Oy kerää vain asiakkaiden sähköpostiosoitteet.

Ostaessa Johtakee Oy:n verkkokaupasta asiakkaasta kerätään seuraavat tiedot:

– Yksityisasiakkaat: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, asioinnin kieli ja valuutta

– Yritysasiakkaat: yllä olevien lisäksi yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus ja alv-tunnus

Lisäksi verkkokaupan tietoihin tallentuu muu asiakkaan antama tieto, kuten tilauksen tuotesisältö sekä maksu- ja toimitustapa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Johtakee-sivuston kautta tilattujen maksullisten/maksuttomien tuotteiden/palveluiden sekä erilaisten palveluiden kautta Johtakee-sisäpiiriin ja postituslistalle liittyneistä kävijöistä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (esimerkiksi tilaamalla ilmainen tuote ja liittymällä samalla postituslistalle/Johtakee-sisäpiiriin), tehdyistä ostoista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Johtakee Oy ei lisää rekisteriin tietoja yksipuolisesti.

6. Rekisterin tietojen käyttö ja luovutus

Johtakee Oy käyttää keräämiään tietoja vain säännönmukaisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta sivullisille. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei julkaista eikä siirretä.
 
Sähköisessä sähköpostiviestinnässä ja markkinoinnissa käytetään sähköisiä palveluita, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Näiden palveluiden tarjoajan on sitoutunut noudattamaan GDPR:n vaatimuksia.
 
 
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä kirjanpitäjälle ja maksupalvelukumppaneille yritystoiminnan mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellessä noudatetaan henkilölakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta, sekä muuta lainsäädäntöä koskien tietosuojaa ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tietoja käytetään esimerkiksi:

– asiakaspalveluun ja siihen liittyvään viestinnän tai markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen sekä seurantaan

– asiakassuhteen hoitamiseen

– tilauksien toimittamiseen tai siinä ilmenneiden epäselvyyksien hoitamiseen ja käsittelyyn

– arkistointiin
 
– tilastollisiin tarkoituksiin 
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Joitain tietoja voidaan säilyttää pidempään jos lain velvollisuudet sitä vaativat (kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat velvollisuudet)

Suojaustoimenpiteistä huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä ei ole täysin turvallinen. Johtakee Oy ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoitetaan siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Ilmoitamme asiakkaan tiliä koskevista turvallisuusasioista.

Johtakee Oy:n verkkosivut ja julkaisut voivat sisältää linkkejä kolmansille osapuolille. Linkitetyt sivut eivät ole Johtakee Oy:n hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperusteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin käyttöehtoihin itse.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa omien laitteidensa turvallisuus.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Korjauspyynnössä henkilön on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Eli oikeus vaatia tietojen poistamista lain sallimissa rajoissa sekä oikeus perua suostumus kuulua Johtakee-sisäpiirin postituslistaan. 

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yksi tarkistuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.